O FIRMIE


 

Kiedy potrzebujecie Państwo geodety?

Wtedy, kiedy realizujecie Państwo na swojej nieruchomości pracę:

  • sytuacyjno-wysokościowe,
  • realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
  • rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz kompletujecie dokumentację do celów prawnych; 
  • geodezyjne pomiary podstawowe;
  • geodezyjna obsługa inwestycji;
  • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
  • wymagacie od nas aktualizacji map.


Dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom realizujemy wszystkie w/w prace niezbędne do obsługi Państwa nieruchomości. Swoje prace wykonujemy szybko i solidnie. Umożliwiamy dogodne rozłożenie płatności za wykonaną usługę w czasie. Spełnimy Państwa oczekiwania i pokażemy rentowne drogi w rozwoju nieruchomości.

 

KOMPENDIUM GEODEZYJNE:

Akt notarialny - szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie czynności prawnej. Akt notarialny zostaje sporządzony jeżeli wynika to z woli stron lub wymagają tego przepisy prawa. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, powoduje bezskuteczność czynności prawnej (np. sprzedaży nieruchomości) i jej nieważność (nieruchomość nie przechodzi na nabywcę). Do sporządzania aktów notarialnych uprawniony jest notariusz lub polski konsul poza granicami kraju.

Wypis i Wyrys z rejestru gruntów: To dokument z ewidencji gruntów, w danym mieście, w danej gminie charakteryzujący dokładnie daną działkę. Aby otrzymać nasz dokument musimy wypełnić podanie, w którym potrzebne będą następujące informacje: -nr działki, -nr arkusza mapy, -nazwa obrębu. Informacje te znajdują się w księdze wieczystej lub w notarialnej umowie zakupu. Jeśli jednak z jakiego powodu nie znamy wyżej wymienionych danych, zawsze możemy się zwrócić do Katastru Miejskiego, aby nam udostępnili potrzebnych informacji. Organem wydającym wypisy i wyrysy jest także Starostwo Powiatowe, więc to właśnie tam powinniśmy złożyć nasze podanie. Wypełniając prośbę o wydanie wypisu tj.uwzględniając: -dane właściciela, -numer ewidencyjny działki, -lokalizację działki etc., nie wolno nam zapomnieć także o uzasadnieniu naszej prośby, gdyż bez tego nasze podanie najprawdopodobniej zostanie po prostu odrzucone. Zlecić udostępnienia Wypisu i Wyrysu może jedynie osoba, która posiada interes prawny do nieruchomości.

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie aktualnej mapy zasadniczej. Na treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej- łącznie z granicami władania nieruchomości, składają się: -opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, -usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, -usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Mapy synchronizacyjna (prawna) to mapa, w której zostanie przez geodetę wyjaśniona m.in przyczyna zmiany obszaru działki i podany ewentualnie wykaz zmian gruntowych (według Ewidencji Gruntów). Mapa ta musi mieć klauzulę, że może służyć do wpisu w księdze wieczystej, a obszar ujawniony na mapie będzie wg zapisu w ewidencji gruntów. Koszt tego zlecenia jest niewielki w porównaniu do wykonania rozgraniczenia w przypadku, gdybyście chcieli Państwo "dochodzić prawdy" co do obszaru działki. Prawdę mówiąc, Sąd KW powinnien przyjąć do wpisu takie rozbieżności, które, szczególnie na terenach wiejskich, wynikały z tego, że przez pewien okres ewidencja gruntów wiejskich prowadzona była w arach, zatem stosowano zaokrąglenia, w przeciwieństwie do terenów miejskich (w m2). Podstawa prawna: § 28. 1. Dane dotyczące nieruchomości gruntowych i budynkowych wpisuje się w księdze wieczystej na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu sporządzonego na podstawie przepisów o ewidencji gruntów i budynków, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Zniesienia współwłasności: Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest, jeśli wspólnej rzeczy nie da się podzielić, przyznanie jej jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, sprzedaży lub porozumienia stron. Podążając za literą prawa Kodeksu Cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Istotą współwłasności jest jej przejściowy stan. Każdy ze współwłaścicieli może żądać, aby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.